Largest Islands of Russia

Island

Area

sq mi

sq km

1. Sakhalin

29,500

76,400

2. Severny, Novaya Zemlya

18,882

48,904 

3. Yuzhny, Novaya Zemlya

12,848

33,275

4. Kotelny

6,434

16,670 

5. Oktyabrskoy Revolyutsii

5,471

14,170 

6. Bolshevik

4,368

11,312 

7. Komsomolets

3,477

9,006 

8. Vrangelya

3,030

7,850 

9. Novaya Sibir

2,394

6,200 

10. Bolshoy Lyakhovsky

1,776

4,600 

11. Vaygach

1,306

3,383 

12. Kolguyev

1,240

3,200 

13. Iturup, Kuril Islands

1,212

3,139 

14. Zemlya Georga, Franz Josef Land

1,070

2,770

15. Paramushir, Kuril Islands

954

2,471 

  

Return to main World Island Info menu

Last modified 10/9/01--------------------------- Copyright 2006 Joshua Calder

Contact Joshua Calder at jcalder@erols.com with questions or suggestions. 

Russian islands / Russian geography / Russian island / Russia’s islands